Durga Mantra

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।

शरन्ये त्रयम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते ।।

शरणागत दीनार्तपरित्राण परायणे ।

सर्वस्यातिहरे देवि नारायणी नमोस्तुते ।।

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वेशक्तिसमन्विते ।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।।

रोगनशेषानपहंसि तुष्टा। रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां। त्वमाश्रिता हृयश्रयतां प्रयान्ति ।।

सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्दैरिविनाशनम् ।।

सर्वाबाधा विर्निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित: ।

मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: ।।